Speed Financiar

Mai multe posibilități pentru tine

Protecția datelor

Informare referitore la prelucrarea datelor personale

 

            În cadrul derulării activităților proprii precum și în contextul îndeplinirii obligațiilor legale, Speed Transfer Financiar S.R.L.(“Compania”), având sediul în București, Bd. Lascăr Catargiu, nr. 4, sect. 1, fiind înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40 /7533 /2004, CUI 16409339, pot solicita anumite date cu caracter personal ce pot include după caz: numele și prenumele, semnătura, telefon,  adresa de domiciliu/reședință, codul numeric personal, seria și numărul actului de identitate, e-mail, profesie, loc de muncă, funcția, situația financiară, stare civilă, naționalitate dacă dețineți sau nu o funcție politică.

 

            Prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop principal executarea contractului de credit și îndeplinirea obligațiilor legale în vigoare. De asemenea prelucrarea este necesară pentru comunicarea cu organismele, autoritățile și instituțiile publice sau de interes public la solicitarea acestora sau pentru a îndeplini o obligație legală, pentru administrarea internă a Companiei, inclusiv pentru audit și arhivare, pentru soluționarea disputelor și litigiilor precum și punerea în executare a unor hotărâri judecătorești. Temeiul prelucrării este constituit de prevederile legale aplicabile.

 

            Compania, prin intermediul sistemelor de supraveghere video, prelucrează datele cu caracter personal, respectiv imaginea și alte informații ce permit identificarea persoanelor vizate.

 

            Scopul prelucrării datelor personale consta în: îndeplinirea obligațiilor legale și realizarea intereselor legitime, monitorizarea/securitatea persoanelor, spațiilor și/sau bunurilor private, prevenirea și combaterea infracțiunilor.

 

            Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către Companie și pot fi comunicate numai următorilor destinatari: persoana vizată, reprezentanții legali/împuterniciții persoanei vizate, reprezentanții autorizați ai Companiei, organele de urmărire/cercetare penală, instanțe judecătorești, în conformitate cu prevederile legislației aplicabile activității desfășurate de Companie.

 

            Durata de stocare a datelor obținute prin intermediul sistemului de supraveghere video este de 30 de zile, cu excepția situațiilor expres reglementate de lege sau a cazurilor temeinic justificate. La expirarea termenului inregistrările se distrug sau se șterg.

 

            Toate informațiile se regăsesc pe www.speedfinanciar.ro secțiunea Prelucrarea datelor cu caracter personal. Ori de câte ori va interveni o modificare, aceasta se va reflecta în locația menționată.

 

            Compania, în conformitate cu dispozițiile legale aplicabile, colectează datele cu caracter personal direct de la dumneavoastră precum și din alte surse precum informații publice sau instituții publice ale statului.

 

            Compania poate transfera datele dumneavoastră în cursul normal al activității sale sau atunci când există o cerință legală. Compania nu va transfera datele personale într-o țară din afara Uniunii Europene.

 

            Compania va păstra datele dumneavoastră pe perioada impusă de cerințele legale în vigoare.

 

             În conformitate cu dispozițiile Regulamentului General privind Protecția Datelor (UE) 679/2016 puteți solicita accesul la datele dumneavoastră cu caracter personal și de asemenea actualizarea și modificarea acestor date. De asemenea aveți dreptul să solicitați ștergerea datelor, dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor și dreptul la opoziție.

 

            Toate aceste drepturi pot fi exercitate printr-o cerere scrisă, semnată și datată, transmisă la sediul nostru.

 

Contact privind prelucrarea și protecția datelor cu caracter personal

 

Adresa sediului și de corespondență:

 

Speed Transfer Financiar S.R.L. cu sediul în București, Bd. Lascăr Catargiu, nr. 4, sect. 1,

               

Responsabil cu protecția datelor

 

Adresa e-mail: protectiadatelor@speedfinanciar.ro

Număr de telefon cu tarif aplicabil conform politicilor de tarifare ale operatorului dumneavoastră de telefonie: 0737.964.067

 

            Vă rugăm să rețineți ca în cazuri justificate, Companiei ii este permis prin lege să refuze să acționeze conform cererilor de mai sus, caz în care vi se va oferi o justificare pentru acest refuz.

 

            Aveți dreptul să depuneți o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, la adresa: Bd. G-ral Gheorghe Magheru 28-30, sector 1, cod poștal 010336, București, România, telefon: +40318059211, e-mail anspdcp@dataprotection.ro

 

 

COMPANIA                                                                                              

Speed Transfer Financiar S.R.L.

 

  Anexa 3 GDPR

  • Adresa: Bulevardul Lascar Catargiu, nr. 4, sector 1, Bucuresti, Romania
  • Telefon:
  • 0316.401.040 - Disponibil de luni pana vineri intre orele 09:00-18:00
  • 021.202.69.99 / 021.315.71.00 – Call Center carduri disponibil non stop
  • Email: financiar@speedfinanciar.ro

Copyright © 2023 l speedfinanciar.ro. Toate drepturile rezervate.